Leer "To bloom beyond diet"

Het traject dat je helpt van je strijd en aan een gezonde relatie met eten, je lijf en jezelf.

Gun jij het jezelf?

Rust in je eetgedrag, liever voor je lijf en vertrouwen in jezelf?

Ik weet namelijk hoe het voelt om niet gewoon te kunnen genieten van eten. Zonder je zorgen te maken over wat het doet met je lijf, je figuur, je zelfvertrouwen.

Tijdens het opgroeien thuis, bij vriendinnen, de vrouwen met wie ik werkte. Altijd kwam ik hetzelfde, hardnekkige probleem tegen. Onbewust werd het een deel van mijzelf. Maar later ging het me opvallen en groeide het bewustzijn – dit is niet normaal en zeker niet gezond. 

Het hardnekkige idee geen mooi lichaam te hebben. Niet slank genoeg, te brede heupen, geen of juist te grote borsten, putten in de benen. Niet goed genoeg, te falen en minder waard te zijn omdat we niet voldoen aan het heersende ideaalbeeld. En daarom gaan we keer op keer het gevecht weer aan. Met het gewicht, lijf en eten. 

Maar elke poging die je onderneemt in de overtuiging dat je niet goed genoeg bent, gewoon zoals je bent, brengt je verder van huis. Het maakt je relatie tot eten steeds ingewikkelder, je gevoel van eigenwaarde slechter en de tegenstrijd die je lichaam gaat voeren nog sterker. Dat is toch niet wat jij wil? 

 

Door de focus weg te halen van gewicht en leefstijl ontstaat er ruimte voor echte selfcare en levensstijl
.
Laat me je helpen. Meld je aan!

"Bloom beyond diet"; Het individueel coachingstraject dat je helpt om op een betere manier goed voor jezelf te zorgen en een gezonde manier van leven te bereiken.

Wat je krijgt: 

 • Werkboek “een gezonde relatie met eten en jezelf”
 • +10 bijbehorende modules om mee aan de slag te gaan
 • 7 offline coachingsgesprekken ter ondersteuning
 • 12 whatsapp berichten ter inspiratie
 • + tijdelijk; de online minitraining ‘vanjeSelfcare’ waarin je leert tijd en aandacht voor jezelf te nemen  t.w.v. 39 euro
 • En! de vakantiespecial of feestdagenspecial ” een gezonde relatie met eten en jezelf” van onze werkgroep Psychologie van Eetgedrag cadeau 
GezondeStijl_food_with_flowers_modern_in_purple_1ff9490e-619e-42dc-80a9-1011a7dced02

Wat het je oplevert: 

 • Het einde van onverklaarbare (vr)eetbuien
 • Rust in je eetpatroon, weer plezier in eten
 • Een fijne, relaxte manier om goed voor jezelf te zorgen
 • Rekening houdend met je daadwerkelijke behoeftes
 • En met liefde en respect voor je lijf en jezelf
 • Energie en focus voor de dingen die je echt belangrijk vindt
 • Waardoor je kunt bouwen aan een goed en zinvol leven waarin je kunt vertrouwen op jezelf. 
GezondeStijl_food_with_flowers_modern_in_purple_fd942a26-c516-44c8-8254-de25677050ab

Jouw investering; 4 tot 6 maanden full focus en deze zomer nog! 565 euro ipv 699 euro

Gun jij het jezelf? Ja?

Schrijf je dan hieronder in. Je vraagt mij hierbij binnen 24 uur contact met je op te nemen over jouw start van het traject "Bloom beyond diet".

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Algemene voorwaarden Gezonde Stijl
Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Sandra van der Kuilen: De persoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 32130838, handelend als zelfstandig gevestigd vitaliteitscoach en -therapeut.

Cliënt: degene aan wie door Sandra van der Kuilen advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Sandra van der Kuilen wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen
Sandra van der Kuilen geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
Sandra van der Kuilen behandelt op persoonlijke basis. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Sandra van der Kuilen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Sandra van der Kuilen geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Sandra van der Kuilen gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt Sandra van der Kuilen cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Sandra van der Kuilen is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst.

Artikel 6, Intellectuele eigendom

Sandra van der Kuilen behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Sandra van der Kuilen noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Sandra van der Kuilen verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan Sandra van der Kuilen via overboeking te geschieden voorafgaande aan het betreffende traject. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op Sandra van der Kuilen uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.
Indien de nota 40 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is Sandra van der Kuilen gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid 1% rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Sandra van der Kuilen heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van Sandra van der Kuilen is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Sandra van der Kuilen sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Sandra van der Kuilen verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Sandra van der Kuilen.

Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake van de schade uitkeert. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Sandra van der Kuilen nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Sandra van der Kuilen om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Sandra van der Kuilen te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. Sandra van der Kuilen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Sandra van der Kuilen is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Gun jij het jezelf?

Ik ga graag samen met jou aan de slag om je te leren uit die ‘dieetgreep’ te komen – je systeem te ‘ontwarren’ en op een relaxte manier met eten en bewegen om te gaan zodat je nooit meer op dieet, maar met een goed gevoel – goed voor jezelf gaat zorgen.